Jumper

Nasza obietnica:

Widzimy siebie jako wiodÄ…cych w europejskim handlu artykuŠ‚ów mlecznych, w dynamicznie zmieniajÄ…cych siê warunkach rynkowych i rozpoznawanych przez naszÄ… ogromnÄ… wiedzê o rynku i elastycznoŠ›æ.

 

HAMBURG, BRAMA NA ŠšWIAT! 

Z Hamburga i przy pomocy naszej miêdzynarodowej sieci, moŠ¼emy organizowaæ naszÄ… dziaŠ‚alnoŠ›æ.

SPRZEDAŠ» = NAJWYŠ»SZE KOMPETENCJE

BezpieczeŠ„stwo finansowe i dŠ‚ugoterminowe, strategiczne relacje z koŠ„cowymi odbiorcami daje zapewnienie stabilnoŠ›ci sprzedaŠ¼y Waszych produktów.

3  LOGISTYKA

Optymalne koncepcje logistyczne umoŠ¼liwiajÄ… maksymalnÄ… oszczêdnoŠ›æ kosztów.

ZARZ¥DZANIE JAKOŠšCI¥

Dziêki zarzÄ…dzaniu jakoŠ›ciÄ… minimalizujemy ryzyko.

ZAKUPY

Skorzystaj z naszej zdywersyfikowanej moŠ¼liwoŠ›ci zamówieŠ„ jakoŠ›ciowych surowców.

ŠšWIATOWY EKSPORT

Tworzymy rynki - dla Twoich produktów, oferujemy nowe rynki.

 

NASZE PRODUKTY

JAKOŠŠÆ, PRZYJEMNOŠŠÆ I RÓŠ»NORODNOŠŠÆ - DOWIEDZ SIÊ WIÊCEJ O NASZYCH PRODUKTACH

mehr Informationen

NASZE MIEJSCA DZIAŠALNOŠŠCI

EXIMO Z SIEDZIB¥ W HAMBURGU OTWIERA BRAMÊ DO MIÊDZNARODOWEGO ŠŠWIATA MLEKA

mehr Informationen

EXIMO PORTAL OBSŠUGI ŠADUNKÓW

PRZEWOZIMY MLEKO!
CHCESZ?
JEŠŠLI ZAJMUJESZ SIÊ SPEDYCJ¥ KORZYSTAJ Z NASZEGO PORTALU

mehr Informationen


EXIMO is 40!

This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.

21.03.2016 | Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation