Jumper

DziaŠ‚alnoŠ›æ

  • Š›wiatowe usŠ‚ugi w przerobie mleka
  • powstaliŠ›my w 1976 roku, od 40 lat prowadzimy biznes w ciÄ…gle zmieniajÄ…cym siê otoczeniu
  • 30 pracowników
  • pryzchody ok. 170 mln € , obrót handlowy ok. 110.000 t.
  • zakupy prowadzimy w 25 krajach, sprzedaŠ¼ w ponad 50 krajach

Siedziba firmy

Jungfernstieg 41
D - 20354 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 - 349 11-01
Telefax: +49 (0)40 - 349 11-222
E-Mail: info@eximo.de 

Rejestr SÄ…dowy Hamburg, HRB Nr. 61 980
Numer identyfikacyjny VAT: DE 812089592

Bank:
DZ BANK AG, Hamburg
HVB AG, Hamburg

NASZE PRODUKTY

JAKOŠŠÆ, PRZYJEMNOŠŠÆ I RÓŠ»NORODNOŠŠÆ - DOWIEDZ SIÊ WIÊCEJ O NASZYCH PRODUKTACH

mehr Informationen

NASZE MIEJSCA DZIAŠALNOŠŠCI

EXIMO Z SIEDZIB¥ W HAMBURGU OTWIERA BRAMÊ DO MIÊDZNARODOWEGO ŠŠWIATA MLEKA

mehr Informationen

EXIMO PORTAL OBSŠUGI ŠADUNKÓW

PRZEWOZIMY MLEKO!
CHCESZ?
JEŠŠLI ZAJMUJESZ SIÊ SPEDYCJ¥ KORZYSTAJ Z NASZEGO PORTALU

mehr Informationen


EXIMO is 40!

This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.

21.03.2016 | Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation