Jumper

HANDLU MLEKA W PROSZKU I BIAŠKO

Janis Cipulis

Speaker Of The Board
Team Leader Export

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -211

Fax: +49 (040) 349 11 -122

Mobile: +49 (0)160 537 79 35

e-Mail: j.cipulis@eximo.de

Andreas Dreißig

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -212

Fax: +49 (040) 349 11 -122

Mobile: +49 (0)151 54 64 99 27

e-Mail: dreissig@eximo.de

Birgit Cipulis, ppa.

Dyrektor naczelny handlu w obszarze masŠ‚a, Š›mietany i sera w Europie

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -213

Fax: +49 (040) 349 11 -122

Mobile: +49 (0)151 54 64 99 28

e-Mail: birgit.cipulis@eximo.de

Helge Schmidt, business diploma

Dyrektor ds. eksportu do Azji

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -180

Fax: +49 (040) 349 11 -124

Mobile: +49 (0) 173 208 87 54

e-Mail: schmidt@eximo.de

Morten Schwantes

Liquid Products Trade / Logistics

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -196

Fax: +49 (040) 349 11 -222

e-Mail: schwantes@eximo.deNASZE PRODUKTY

JAKOŠŠÆ, PRZYJEMNOŠŠÆ I RÓŠ»NORODNOŠŠÆ - DOWIEDZ SIÊ WIÊCEJ O NASZYCH PRODUKTACH

mehr Informationen

NASZE MIEJSCA DZIAŠALNOŠŠCI

EXIMO Z SIEDZIB¥ W HAMBURGU OTWIERA BRAMÊ DO MIÊDZNARODOWEGO ŠŠWIATA MLEKA

mehr Informationen

EXIMO PORTAL OBSŠUGI ŠADUNKÓW

PRZEWOZIMY MLEKO!
CHCESZ?
JEŠŠLI ZAJMUJESZ SIÊ SPEDYCJ¥ KORZYSTAJ Z NASZEGO PORTALU

mehr Informationen


EXIMO is 40!

This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.

21.03.2016 | Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation