Jumper

HAMBURG,
BRAMA NA ŠŠWIAT!

Z Hamburga i przy pomocy naszej miêdzynarodowej sieci, moŠ¼emy organizowaæ naszÄ… dziaŠ‚alnoŠ›æ.

USP enter

SPRZEDAŠ» = NAJWYŠ»SZE KOMPETENCJE

BezpieczeŠ„stwo finansowe i dŠ‚ugoterminowe, strategiczne relacje z koŠ„cowymi odbiorcami daje zapewnienie stabilnoŠ›ci sprzedaŠ¼y Waszych produktów.

USP enter

LOGISTYKA

Optymalne koncepcje logistyczne umoŠ¼liwiajÄ… maksymalnÄ… oszczêdnoŠ›æ kosztów.

USP enter

ZARZ¥DZANIE JAKOŠŠCI¥

Dziêki zarzÄ…dzaniu jakoŠ›ciÄ… minimalizujemy ryzyko.

USP enter

ZAKUPY

Skorzystaj z naszej zdywersyfikowanej moŠ¼liwoŠ›ci zamówieŠ„ jakoŠ›ciowych surowców.

USP enter

ŠŠWIATOWY EKSPORT

Tworzymy rynki – dla Twoich produktów, oferujemy nowe rynki.

USP enter


EXIMO is 40!

This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.

21.03.2016 | Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation