Jumper

UsŠ‚ugi

Zalety mleka i przetworów mlecznych od dawna uwaŠ¼ane sÄ… za waŠ¼ny element zdrowej diety. Mleko smakuje i jest naturalne. OczywiŠ›cie sÄ… regionalne i sezonowe wahania podaŠ¼y mleka. EXIMO troszczy siê o równowagê rynku produktów mleczarskich. EXIMO od 1976 roku sŠ‚uŠ¼y i doradza jako kompetentny Š›wiatowy partner oraz niezaleŠ¼ny dostawca i odbiorca. EXIMO ma gŠ‚êbokÄ… znajomoŠ›æ rynku i szczegóŠ‚owÄ… wiedzê na temat produktów i usŠ‚ug. 

 • Miêdzysezonowe wyrównanie podaŠ¼y
 • Miêdzyregionalne wyrównanie podaŠ¼y
 • Zaopatrzyc w surowce
 • Przechowywania surowców i finansowanie
 • ZarzÄ…dzanie jakoŠ›ciÄ…
 • Niezawodny transport
 • Inteligentny transport
 • Ryzyko zarzadzania
 • Zdobywanie nowych rynków
  Przetworów mlecznych musi dzisiaj speŠ‚niaæ wiele wymagaŠ„ - JakoŠ›æ, przyjemnoŠ›æ i róŠ¼norodnoŠ›æ, to kluczowe czynniki oczekiwane przez konsumenta, pragnie on takŠ¼e stale i wszêdzie poszerzenia asortymentu produktów o pewnej jakoŠ›ci. Producenci muszÄ… zaoferowaæ klientom nowe, innowacyjne produkty o ekscytujÄ…cych doznaniach smakowych, aby przetrwaæ w warunkach ostrej konkurencji.

EXIMO to dostawca surowców o gwarantowanej jakoŠ›ci i w oczekiwanym czasie. OczywiŠ›cie, po konkurencyjnych cenach!

Dziêki inteligentnej logistyce i magazynowaniu oraz wieloletniemu doŠ›wiadczeniu w obsŠ‚udze unijnych wspólnych rynków spoŠ¼ywczych i globalnych ŠºródeŠ‚ gwarancji dostaw - EXIMO jest niezawodne, nawet w trudnych czasach - just in time!

 


EXIMO is 40!

This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.

21.03.2016 | Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation