Jumper

EXIMO PORTAL OBSŠUGI ŠADUNKÓW

KaŠ¼dego roku przewozimy wiêcej niŠ¼ 120.000 ton. mleka w Europie i na Š›wiecie.

W jakiejkolwiek postaci -  staŠ‚ej / cieczy / mroŠ¼onej -  kaŠ¼dy produkt potrzebuje wŠ‚asnej konkretnej przestrzeni Š‚adunkowej,

  • Cysterny spoŠ¼ywcze do Š›mietany i koncentratu
  • Silociꊼarówki i ciꊼarówki pod plandekami do mleka w proszku i serwatki
  • ChŠ‚odnie do sera i masŠ‚a

W tej dziedzinie jesteŠ›my rzetelnymi partnerami, dla trwaŠ‚ej wspóŠ‚pracy.

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej o portalu EXIMO obsŠ‚uga Š‚adunkuKliknij tutaj, aby uzyskaæ bezpoŠ›redni kontakt!


EXIMO is 40!

This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.

21.03.2016 | Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation